Björn Lundén – Avtalsvillkor för företagare - Timekeeper

1.      BAKGRUND

Detta avtal gäller när Björn Lundén AB, org. nr. 556293-9982, (”vi”, ”oss” eller ”Björn Lundén”) tillhandahåller en tjänst till en kund (”ni”, ”er” eller ”Kund”).

2.      DEFINITIONER

I detta Avtal (definierat nedan) ska följande ord ha den betydelse som anges nedan.

Anslutningspunkten. Den punkt där vår Tjänst görs tillgängliga för er.

Användare. Den person, som är anställd hos er eller annars jobbar för er räkning (till exempel en konsult), som ni har givit tillgång till Tjänsten.

Avtal. Det här avtalet, inklusive bilagor och underbilagor, och eventuellt beställningsformulär,

Konfidentiell Information. Har den betydelse som framgår av punkten 14.

Kunddata. Data som ni eller Användare, överlämnar till oss, laddar upp i Tjänsten eller som vi annars får del av genom er användning av Tjänsten.

Systemadministratör. Den person hos er som köpt Tjänsten för er räkning, eller som annars har utsetts av er till Systemadministratör.

Tjänsten. Den eller de program och tjänster som från tid till annan ingår i vårt tjänstepaket och som vi tillhandahåller till er under detta Avtal.

3.      TJÄNSTEN

3.1 Omfattning

Detta Avtal gäller för den Tjänst och det antal Användare som ni har beställt i samband med ingåendet av Avtalet, samt för de nya beställningar ni gör under Avtalets giltighetstid.

Tjänsten tillhandahålls i enlighet med gällande branschstandard och gällande lagar och förordningar. Oaktat det föregående är Kunden medveten om att Tjänsten alltid tillhandahålls i befintligt skick och i enlighet med de begränsningar som anges i detta Avtal (till exempel gällande tillgänglighet enligt punkten 9).

3.2 Rätt att använda Tjänsten

Genom detta Avtal upplåter Björn Lundén en icke-exklusiv, icke-upplåtbar och icke-överlåtbar rätt för Kunden att i Sverige under Avtalets giltighetstid själva nyttja och att låta Användare nyttja Tjänsten.

3.3 Förändring och utveckling av Tjänsten

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra program och tjänster. Vi får fritt under detta Avtals giltighetstid uppdatera och förändra Tjänsten i den utsträckning som vi anser lämpligt. Sådana uppdateringar och förändringar kan medföra t.ex. förändringar eller borttagande av funktioner i Tjänsten.

Om en sådan förändring förväntas medföra en större nackdel för er, till exempel en väsentlig ändring av Tjänstens funktion, kommer vi meddela er om förändringen senast tre (3) månader innan den börjar gälla. Ni har då rätt att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars skriftligt varsel efter att vi meddelar er om förändringen. Avtalet upphör då att gälla på det datum som ändringen börjar gälla eller på ett senare datum som ni anger i uppsägningen (dock maximalt senast tre (3) månader efter att ändringen börjar gälla).

Vi har också rätt att upphöra med hela eller delar av Tjänsten. Om vi upphör med hela eller delar av Tjänsten underrättar vi er senast tre (3) månader innan detta sker. Avtalet upphör då att gälla (helt eller delvis, såsom aktuellt) på den dag som Tjänsten upphör. För information om vad som gäller för återbetalning av avgift i dessa fall, se punkt 8.

3.4 Underleverantörer

Vi förbehåller oss rätten att anlita underleverantörer för att fullgöra våra förpliktelser under Avtalet och leverera Tjänsten till er.

4.      SUPPORT

I Tjänsten ingår standardsupport för den aktuella Tjänsten. Med standardsupport avses möjlighet för Kunden att ställa frågor om Tjänstens funktioner och användning. Information om funktioner och användning går också att hitta i Tjänstens manual och tjänstebeskrivning.

Ni kan ställa frågor genom att kontakta oss på support@timekeeper.se. Björn Lundén lämnar ingen garanti avseende forumets tillgänglighet eller inom vilken tid ni kommer få svar.

Notera att vi inte kommer kunna besvara frågor som inte uteslutande rör Tjänstens funktioner och användning, till exempel frågor om bokföring, skatt, redovisning, personal eller juridik.

Eventuell support som går utanför att besvara frågor som bara rör Tjänstens funktioner och användning (t.ex. för att felsöka och/eller åtgärda problem) omfattas inte av standardsupport och debiteras separat enligt Björn Lundéns vid var tid gällande prislista.

5.      ÖPPET KÖP

Ni har rätt att säga upp Avtalet inom trettio (30) dagar från att Avtalet ingicks. Det gäller även om ni under Avtalets giltighetstid beställer en ny tjänst eller program som ni tidigare inte har haft, i förhållande till den nya tjänsten/programmet. Ni har inte rätt till öppet köp vid beställning av en tjänst eller program som ni tidigare har haft eller vid köp av fler Användare till Tjänst ni redan har. Rätten till öppet köp kan endast användas en gång för respektive tjänst eller program.

Om ni nyttjar er rätt till öppet köp så betalar vi tillbaka eventuella redan erlagda abonnemangsavgifter för att nyttja den aktuella Tjänsten, men inga andra erlagda avgifter eller betalningar.

6.      SYSTEMADMINISTRATÖR

I samband med att ni beställer Tjänsten anger ni vem som är er Systemadministratör. Systemadministratören är er kontaktperson i alla frågor gällande Tjänsten och Avtalet. 

Systemadministratören får bland annat göra följande:

 • lägga till och ta bort Användare,
 • uppdatera Kund-specifik information,
 • få information om förändringar och uppdateringar av Avtalet och Tjänsten,
 • besluta i andra frågor som uppstår med anledning av det här Avtalet.
7.      KUNDENS SKYLDIGHETER

7.1 Allmänt

Ni får bara använda Tjänsten i enlighet med gällande lagar och regler, villkoren i detta Avtal samt god sed i branschen.

Ni är ansvariga för att den information som laddas upp i Tjänsten inte bryter mot gällande lagar och regler.

Ni är ansvariga för att Användare använder Tjänsten i enlighet med villkoren i detta Avtal. 

Ni har möjlighet att ladda upp, nå och ladda ned material och Kunddata från Tjänsten under hela avtalstiden. Notera att ni inte har möjlighet att nå eller använda Tjänsten efter att Avtalet upphör och att ni alltså är ansvariga för att ladda ned eventuellt material och Kunddata som ni kan behöva i framtiden från Tjänsten innan Avtalet upphör.

Ni kan ladda upp och lagra bokföringsunderlag, såsom fakturor och kvitton, i Tjänsten. Ni ansvarar för att bokföringsunderlag hanteras enligt kraven i bokföringslagen och andra gällande lagar och regler.

7.2 Användningen av Tjänsten

När ni och Användare använder Tjänsten är ni skyldiga att följa våra instruktioner (som kan ha tagits fram av oss eller någon annan som vi har ingått avtal med). Det är ert ansvar att se till att Användare förstår innehållet i sådana instruktioner och att de är skyldiga att följa dem.

Ni ansvarar för att Användares inloggningsuppgifter till Tjänsten förvaras på ett säkert sätt. Ni ansvarar själva för om någon obehörig får tillgång till och använder Tjänsten. Ni ska omedelbart meddela oss om ni misstänker eller märker att någon obehörig fått tillgång till Tjänsten.

Ni får inte använda Tjänsten till att lagra eller bearbeta material som inte är avsett att användas till bokföring (till exempel videomaterial eller musik).

Vi har rätt att begränsa eller stänga av er och/eller en enskild Användares åtkomst till Tjänsten om vi misstänker att ni eller Användaren bryter mot dessa Villkor, vid er uteblivna betalning eller om vi av någon anledning bedömer att ett fortsatt tillhandahållande av Tjänsten till er eller Användaren kan riskera medföra att vi eller någon av våra andra kunder drabbas av skada. Vi får då även vidta andra åtgärder som vi bedömer nödvändiga för att hantera den risk eller de andra skäl som gav oss anledning att begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsten.

7.3 Ansvar för tredje parts program och tjänster och krav

Ni ansvarar för att de program och tjänster ni använder tillsammans med Tjänsten som tillhandahålls av någon tredje part är korrekt installerade, får användas tillsammans med Tjänsten och går att använda tillsammans med Tjänsten utan att Tjänsten påverkas negativt. För undvikande av missförstånd tar Björn Lundén inte något ansvar för sådana program och tjänster från tredje part eller att de får eller går att använda tillsammans med Tjänsten. 

Om någon annan riktar krav eller talan mot oss på grund av er eller era Användares användning av Tjänsten eller tredje parts tjänster eller program (till exempel gällande intrång i tredje parts immateriella rättigheter) ska ni, utan beaktande av några begränsningar som anges i detta Avtal, hålla oss fullt ut skadeslösa för den skada eller förlust vi lidit eller riskerar att lida på grund av kravet eller talan (inklusive de kostnader och skadestånd som vi genom eventuell förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala).

Vi har även rätt att överföra rätten att hållas skadeslös och därmed låta någon annan erhålla ersättning och/eller framställa krav därom.

8.      PRIS OCH BETALNING

8.1 Pris

För Tjänsten gäller de priser som anges vid beställningen. 

Alla priser som anges är exklusive mervärdesskatt. Ni ansvarar för att betala mervärdesskatt och andra skatter och avgifter som utgår för Tjänsten.

8.2 Prisjustering

Vi har rätt att årligen justera våra priser. Sådan prisjustering sker och börjar gälla vanligtvis per den 1 januari, men vi förbehåller oss rätten att göra det vid även annan tidpunkt vid ökade kostnader.

Vi har också rätt att höja priset med direkt verkan från vårt meddelande därom, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt, ökade kostnader för leverantör eller tredje part, eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsten.

Vi har rätt att justera priserna även i andra fall. Sådan prisjustering ska ha verkan trettio (30) kalenderdagar efter det att vi meddelat er om justeringen. Vid sådan prisjustering har ni möjlighet att fram till dagen innan justeringen träder i kraft säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan.

8.3 Fakturering och betalning

Hur betalning sker kan variera mellan olika program och tjänster (i förskott eller efterskott och med vilket intervall). Betalning för Tjänsten sker såsom angivits av Björn Lundén vid varje aktuellt tillfälle. 

Betalning sker mot faktura utställd av Björn Lundén.

Om vi inte har kommit överens om något annat ska betalning ske senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Betalning anses fullgjord när aktuellt belopp kommit in till vårt konto som angetts på fakturan. Får vi inte er betalning i tid har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen till dess full betalning sker. Vi har även rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse och inkasso om aktuellt. 

Om ni inte betalar för Tjänsten enligt Avtalet så har vi rätt att tillfälligt stänga av er och samtliga Användares tillgång till Tjänsten till dess att ni har betalat alla förfallna belopp. Vi har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet till upphörande om full betalning av faktura inte har skett fyrtio (40) dagar efter förfallodatum. Har ni invändning mot utställd faktura ska ni meddela oss detta inom tio (10) dagar från fakturadatum. Gör ni ingen invändning inom denna tid förlorar ni rätten att göra invändningar mot fakturan.

8.4 Återbetalning av avgifter om Avtalet sägs upp

Om Avtalet sägs upp så betalar vi inte tillbaka redan erlagd avgift, förutom om Avtalet sägs upp enligt vad som anges i punkt 3.3, punkt 5 och punkt 20, då vi betalar tillbaka den del av avgiften som motsvarar återstående del av avtalstiden.

9.      TILLGÄNGLIGHET

Vår Tjänst är normalt tillgänglig dygnet runt vid Anslutningspunkten. Vi har rätt att begränsa tillgängligheten i enlighet med vad som anges nedan.

Tjänsten ska ha en tillgänglighet på minst 99,8 % per kalenderkvartal (exklusive planerade driftsstopp). Vi mäter Tjänstens tillgänglighet vid Anslutningspunkten. Kunden kan få en rapport avseende Tjänstens tillgänglighet högst en gång per kvartal genom att kontakta Björn Lundén via forumet.

Tjänstens tillgänglighet beräknas (per enskilt kalenderkvartal) enligt följande: T = (M-A) * 100/M, där:

T = Tillgänglighet i procent

M = Total tid (minuter)

A = Avbrott i Tjänsten (minuter) under perioden M, dvs. då det inte går att använda Tjänsten. För undvikande av missförstånd ska avbrott i tjänsten inte anses föreligga vid planerade driftsstopp, fel/avbrott i kommunikationsnät och anslutningar som tillhandahålls av externa leverantörer, fel/avbrott i tjänster från externa internetleverantörer eller i internetknutpunkter, beteenden hos Kunden eller Användare, eller applikationer, utrustning eller operativsystem som används av Kunden eller Användare, och force majeure enligt punkt 12.

Vid fel i Tjänsten, inklusive felanmälan, gäller vad som anges i punkt 10.

 • Planerade driftstopp

Vi har rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten genom planerade driftsstopp i den omfattning som vi bedömer nödvändig (t.ex. för uppdatering eller underhåll). Vi försöker göra sådana begränsningar utanför kontorstid. Vi kommer så långt som möjligt att informera er på hemsidan om planerade driftsstopp, och sådan information kommer i sådana fall lämnas inom skälig tid.

9.2 Rätt till servicekredit 

Om tillgängligheten understiger 99,8 % för ett enskilt kalenderkvartal så kan ni ha rätt till en servicekredit som kan användas vid betalning av framtida avgifter eller för att få en återbetalning (beroende på hur betalning sker för den aktuella Tjänsten) enligt vad som anges i tabellen nedan.

Med ”avgift” i tabellen avses den avgift som ni betalat/betalar (såsom aktuellt) för hela, eller den aktuella delen av, Tjänsten. Er enda rättighet vid bristande tillgänglighet är att erhålla en servicekredit enligt tabellen nedan (om och i den mån förutsättningarna för detta är uppfyllda). 

För att ha rätt till servicekredit måste ni begära det senast inom nittio (90) dagar från det att rätten till servicekredit uppstod.
Skicka ett e-postmeddelande till claim@bjornlunden.se för att begära servicekredit.

Tillgänglighet (%)

Servicekredit

Under 99,8 % men över eller lika med 99,0 %

10% av avgiften

Under 99,0 % men över eller lika med 98,0 %

20 % av avgiften

Under 98,0 % men över eller lika med 97,0 %

30 % av avgiften

Under 97,0 % men över eller lika med 96,0 %

40 % av avgiften

Under 96,0 % men över eller lika med 95,0 %

50 % av avgiften

Om tillgängligheten understiger 95 % under tre kalenderkvartal i rad har ni rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

10.   FELANSVAR

Vad som anges i den här punkten 10 är Björn Lundéns enda ansvar med anledning av fel i Tjänsten.

10.1 Fel som vi ansvarar för

Vi ansvarar för fel i Tjänsten som uteslutande beror på oss och som innebär att Tjänstens innehåll eller funktioner i väsentlig utsträckning inte fungerar i enlighet med aktuell tjänstebeskrivning och under förutsättning att felet inte är undantaget enligt punkten 10.2 nedan. För det fall vi ansvarar för ett fel är vårt enda åtagande att åtgärda detta i enlighet med punkten 10.3.

Om felet inte är ett sådant fel som vi ansvarar för men det innebär att bearbetningen av Kunddata leder till ett felaktigt utfall, kan vi, om vi bedömer det möjligt, vara behjälpliga att göra en ny bearbetning av Kunddata.

10.2 Undantag

Vi ansvarar inte för att utfallet av eventuella automatiska processer som görs i Tjänsten blir korrekta (t.ex. i samband med tolkning av leverantörsfakturor).

Vi ansvarar inte för fel som beror på eller har samband med (direkt eller indirekt):

 • agerande eller underlåtenhet av er, Användare eller någon annan som vi inte ansvarar för (t.ex. tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster eller program som ni använder tillsammans med Tjänsten), t.ex. gällande användning av Tjänsten på ett sätt som inte i övrigt avsetts i Avtalet, användning av Tjänsten tillsammans med någon tredjepartstjänst eller -program, ändring av Tjänsten som inte utförts av oss eller någon som agerat i enlighet med våra uttryckliga instruktioner, användning av en release eller version av en tjänst som inte längre supporteras av oss eller någon annan icke godkänd, försumlig eller oaktsam handling eller underlåtenhet i samband med Avtalet;
 • virus eller annat angrepp på säkerheten hos er, Användare eller någon annan som vi inte ansvarar för; eller
 • orsaker utanför vår kontroll såsom problem med internet eller vid force majeure enligt punkten 12 nedan.

10.3 Förutsättningar för att vi ska åtgärda fel

För att vi ska vara skyldiga att åtgärda fel som vi ansvarar för enligt denna punkt måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 1. ni måste ha anmält felet inom trettio (30) dagar efter det att ni upptäckte eller borde ha upptäckt felet, och
 2. ni måste tillhandahålla oss all den information som vi behöver för att kunna åtgärda felet, och
 • felet anses vara av väsentlig betydelse för gemene kund.

Om samtliga ovan förutsättningar är uppfyllda kommer vi att åtgärda felet med den skyndsamhet som omständigheterna enligt vår egen uppfattning kräver.

11.    SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

11.1 Kunds ansvar

Ni ska ersätta oss för skada som vi lider på grund av att ni eller Användare (eller någon annan som ni ansvarar för) använt Tjänsten i strid med Avtalet eller på sätt som skadat oss, eller annars brutit mot detta Avtal.

11.2 Björn Lundéns ansvar

Vårt ansvar är begränsat till direkt skada. Vi ansvarar inte för indirekt skada, till exempel utebliven eller förlorad vinst och/eller produktion. Vi ansvarar bara för skador gentemot er och ansvarar inte gentemot andra (t.ex. Användare, era anställda eller era kunder)

Så länge vi inte agerat med avsikt eller varit grovt vårdslösa är vårt totala ansvar per tolvmånadersperiod från och med detta Avtals ingående, begränsat till maximalt ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

11.3 Krav

Ett krav gällande en skada till följd av ett brott mot detta Avtal ska framföras skriftligen till den andra parten så fort som möjligt men senast inom två (2) månader efter att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, för att få göras gällande.

12.   FORCE MAJEURE

Björn Lundén är befriat från påföljd och/eller ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet utanför Björn Lundéns eller dennes leverantörers kontroll och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Med ”befriande omständighet” avses men är inte begränsat till, krig och mobilisering, naturkatastrof, myndighetsingripanden, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, bojkott, lockout, brand, avbrott i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, datavirus i Produkten, import- och exportförbud och andra förbud, samt fel i eller försening av leverans från leverantör orsakad av händelse utanför Björn Lundéns kontroll.

13.   SEKRETESS

Denna punkt 13 gäller för kund som inte är advokatbyrå.

13.1 Konfidentiell Information

Vardera part förbinder sig att under avtalstiden och under tio (10) år därefter inte till tredje part lämna information avseende Avtalets innehåll, existens och/eller annan information som part får av, eller i samband med uppdrag som utförs för, den andra parten med anledning av Avtalet. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format. Vardera part förbinder sig att använda sådan information enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden under Avtalet och inte för något annat ändamål. Vardera part ska vidare vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställda och andra använder eller avslöjar sådan information för tredje part.

Den information som inte får lämnas till någon annan (”Konfidentiell Information”) är alla uppgifter av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet, oavsett om informationen är skriftlig eller inte och oavsett om informationen kommer direkt från er eller oss, om informationen kommer från någon annan eller om uppgiften uppkommer under tiden ni använder vår Tjänst.

Dessa sekretessåtaganden gäller inte för sådan information som:

 • vid tidpunkten för mottagandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom brott mot Avtalet; eller
 • redan var tillgänglig för mottagande part eller som mottagande part på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom brott mot Avtalet.

Ovanstående sekretessåtaganden förhindrar inte part från att lämna sådan information som part är skyldig att lämna ut enligt (i) lag, föreskrift eller förordning, (ii) dom eller beslut från domstol eller myndighet, (iii) tillämpliga börsregler eller motsvarande för annan erkänd marknadsplats och/eller (iv) om röjandet sker inom ramen för en tvist eller annan rättsprocess rörande Avtalet. Om part skulle ha eller åläggas en skyldighet att lämna sådan information, åtar sig parten att omedelbart underrätta den andra Parten och tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt 13, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

Vi ska båda behandla motpartens Konfidentiella Information som konfidentiell och ska vid behandlingen av sådan information iaktta åtminstone samma omsorg och aktsamhet som vi eller ni iakttar vid hanteringen av vår egen konfidentiella information av motsvarande art eller i enlighet med vad som följer av god sed (beroende på vilken som innebär störst omsorg och aktsamhet). Ingen av oss får använda Konfidentiell Information för andra syften än för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt det här Avtalet.

13.2 Undantag

Oavsett vad som anges ovan har vi rätt att lämna ut den Konfidentiella Information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till Björn Lundéns koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer:

 • information om vilka ni är,
 • annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla Tjänsten, samt
 • information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster som har samband med Tjänsten ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.

Vi har vidare alltid rätt att informera en organisation om att den har ett konto hos oss.

14.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Björn Lundén är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsunderbiträde för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten.

Björn Lundéns behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras av personuppgiftsbiträdesavtalet som vi har ingått i samband med ingåendet av detta Avtal.

Björn Lundéns behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vår policy som finns på följande länk: (Timekeepers policy). Björn Lundén är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter rörande bland annat Användares inloggningsuppgifter och användning av Tjänsten.

15.   KUNDDATA

Vi har rätt att använda Kunddata på det sätt som anges i Avtalet.

Vi får använda Kunddata för att fullgöra våra skyldigheter under detta Avtal, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla Tjänsten samt för marknadsföring i enlighet med vad som anges i punkt 16. Det föregående innefattar även en rätt för oss att överföra Kunddata till tredje parter för de angivna ändamålen.

Ni ska se till att Kunddata och material som ni eller Användare laddar upp i Tjänsten är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Tjänsten.

16.   MARKNADSFÖRING

Vi får marknadsföra tjänster till er som vi, annat bolag i Björn Lundén-koncernen eller någon samarbetspartner till oss tillhandahåller (under förutsättning att det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler). Marknadsföringen kan ske i Tjänsten, genom e-post eller på annat sätt.

17.    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Det här Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller några andra immateriella rättigheter till Tjänsten eller som Björn Lundén annars innehar överlåts till er, till Användare eller till någon annan.

Ni får inte kopiera, ändra eller på annat liknande sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten.

18.   MOTSTRIDIGA INSTRUKTONER

Om vi får motstridiga instruktioner från å ena sidan personer som är behöriga att företräda er och å andra sidan personer från redovisningsbyrån som är behöriga att företräda er gällande Tjänsten, förbehåller vi oss rätten att välja vems instruktioner vi ska följa, så länge det inte innebär att vi i övrigt bryter mot Avtalet.

19.   MEDDELANDEN

Vi kommer att lämna meddelanden till er via Tjänsten eller genom att skicka brev eller e-post till den adress respektive e-postadress som ni senast skriftligen angett i Tjänsten. Ni ansvarar för att uppdatera i Tjänsten vid eventuella ändringar av adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Meddelanden vi skickar till er per post anses ha kommit er tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter det att meddelandet skickades från oss. Meddelanden vi skickar till er i Tjänsten eller via e-post anses ha kommit er tillhanda omedelbart efter det att meddelandet skickades från oss.

20.  ÄNDRINGAR AV AVTALET

Vi har rätt att ändra det här Avtalet från tid till annan, och sådana ändringar kommer att gälla från den tidpunkt de publiceras. Den senaste versionen av Avtalet finns alltid tillgänglig på vår hemsida (Timekeepers avtalsvillkor).

Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera er om att ändringen sker. Ni har i sådana fall rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande inom fjorton (14) dagar efter vårt meddelande därom.  Ni anses ha accepterat ändringen om ni fortsätter att använda Tjänsten efter vårt meddelande därom eller om ni inte har sagt upp Avtalet till upphörande när 14-dagarsfristen löper ut.

21.   AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

Om inte annat anges i det eventuella beställningsformuläret eller annars när du beställer Tjänsten ska vad som anges i denna punkt gälla för uppsägning av Avtalet. Avtalet har den initiala avtalstid som anges när du beställer Tjänsten.

Har Avtalet inte sagts upp av endera parten med en (1) månads skriftligt varsel före utgången av den initiala avtalsperioden förlängs Avtalet automatiskt med löpande förlängningsperioder om samma giltighetstid som den initiala avtalsperioden om Avtalet inte sägs upp av endera parten med en (1) månads varsel före utgången av den aktuella förlängningsperioden. Kund ska göra uppsägning genom att skicka e-post till order@bjornlunden.se eller på det sätt eller den adress som Björn Lundén från tid till annan meddelar.

Endera parten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

 1. motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom 90 dagar efter mottagandet av andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrottet, eller
 2. motparten ansöker om eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars kan befaras vara på obestånd.

Utebliven betalning från Kundens sida räknas inte som uppsägning av Avtalet.

Från och med den dag då Avtalet upphör så har ni och era Användare inte längre någon rätt att använda Tjänsten.

22.   ÖVRIGT

22.1 Överlåtelse

Ni har inte rätt att överlåta Avtalet, och/eller era rättigheter eller skyldigheter härunder, till någon tredje part om inte vi skriftligen har godkänt det i förväg.

Om vi skriftligen har godkänt att ni överlåter era rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet blir överlåtelsen gällande först när den nya avtalsparten skriftligen bekräftat att denne accepterar aktuella avtalsvillkor genom att godkänna dem i Tjänsten och att överta de skyldigheter som ni har gentemot oss vid tidpunkten för överlåtelsen.

Vi har rätt att fritt överlåta Avtalet, och/eller våra rättigheter eller skyldigheter härunder, till tredje part utan att meddela er eller erhålla ert godkännande.

22.2 Parternas relation

För undvikande av missförstånd, är parterna överens om att ingenting i Avtalet innebär att ett kompanjonskap, arbetstagarförhållande eller agentförhållande föreligger mellan parterna (inklusive, men inte begränsat till, att lagen (1991:351) om handelsagentur inte är tillämplig mellan parterna). Ingen av parterna har rätt att i något avseende företräda, agera på uppdrag av eller rättsligt binda den andra utan dennes på förhand skriftliga godkännande.

23.   TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

Tvister i anledning av detta Avtal ska avgöras slutligt genom skiljedom enligt SCC Skiljedomsinstituts skiljedomsregler.

Reglerna för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte SCC Skiljedomsinstitut med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC Skiljedomsinstitut också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.